Новий вид акул назвали на честь 8-бітної відеогри

69
Ïîäîçðåâàåìàÿ â àâàðèè, â êîòîðîé ïîãèáëè øåñòü ÷åëîâåê, Åëåíà Çàéöåâà âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Êèåâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Õàðüêîâà ïî ïåðåñìîòðó ìåðû ïðåñå÷åíèÿ, â Õàðüêîâå, 13 äåêàáðÿ 2017 ã. Ôîòî Ìàðèåíêî Àíäðåé / ÓÍÈÀÍ

Фото: Nintendo

Вчені зі Сполучених Штатів відкрили новий рід стародавніх акул, який отримав назву на честь гри Galaga через те, що зуби цих акул нагадали дослідникам космічні кораблі інопланетян з 8-бітної відеогри. Відповідну статтю опубліковано в журналі Journal of Paleontology.

Террі Гейтс з університету штату Північна Кароліна і його колеги знайшли в двох тоннах породи два десятка акулячих зубів розміром менше одного міліметра і встановили, що вони належать новому роду і виду акул – четвертому виду килимових акул для цієї місцевості.

Судячи з зубів, ця акула харчувалася дрібною рибою, равликами і річковими раками, пишуть вчені.

Назвати рід акул на честь гри Galaga, де головний герой стріляє по космічним кораблям інопланетян, що за формою нагадують знайдені зуби, запропонував шкільний учитель Нейт Борн, який працює разом з Гейтсом в лабораторії музею природних наук штату Північна Кароліна. А видову назву Galagadon nordquistae отримав на честь волонтера Карен Нордквіст, яка допомагала шукати зуби акули в залишках породи.

Дивіться також на нашому каналі в відеохостингу YouTube 39-й випуск авторської програми Тетяни Дугельної «Почни з себе».

Популярне